EKOLOGIA

 • Ekologiczne konsekwencje osobowości zwierząt
 • Wpływ lat nasiennych na populacje i zespoły zwierząt
 • Rola interakcji biotycznych w rekrutacji drzew i odnawiania lasu
 • Rola dynamiki zasobów w kształtowaniu produkcji nasion u roślin, u których występują lata nasienne
 • Wpływ zmian klimatycznych na reprodukcję drzew oraz przewidywanie zmian w rekrutacji lasów
 • Wpływ izolacji drzew na owady
 • Konkurencja wewnątrz- i międzygatunkowa, rozdział nisz ekologicznych
 • Strategie energetyczne i strategie zimowania małych ssaków
 • Pasożyty małych ssaków
 • Interakcje między grzybami endofitycznymi, trawami i zjadającymi je gryzoniami

Ochrona

 • Monitoring przyrodniczy chomika europejskiego na terenie Polski
 • Monitoring nietoperz - dynamika zmian składu gatunkowego i liczebności nietoperzy w fortyfikacjach i piwnicach miasta Poznań
 • Ochrona in situ i ex situ popielicy i chomika europejskiego oraz ochrona orzesznicy, opracowywanie skutecznych metod wsiedlania/reintrodukcji zagrożonych ssaków
 • Określenie kluczowych czynników wpływających na zanikanie chomika europejskiego w środowisku naturalnym
 • Monitorowanie zmian w rozmieszczeniu małych ssaków w Polsce

BEHAWIOR

 • Behawior chomika europejskiego w warunkach hodowlanych
 • Behawior żerowania i diety ssaków
 • Właściwości i funkcje jadu ryjówkowatych i toksyn ropuch; strategie unikania drapieżników
 • Behawioralne adaptacje do nadrzewnego trybu życia
 • Organizacja socjalna i komunikacja u ssaków
 • Zależności między strategiami energetycznymi a cechami osobowości u ryjówkowatych
 • Rola torporu, termoregulacji socjalnej i baskingu w strategiach energetycznych ryjówkowatych
 • Wpływ alkaloidów grzybowych na behawior i kondycję gryzoni

SYSTEMATYKA I TAKSONOMIA

 • Tropikalne motyle Afryki

MORFOLOGIA

 • Morfologia stadiów preimaginalnych motyli
 • Zmienność morfologiczna (i genetyczna) ryjówkowatych w Europie