DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY WWW ZAKŁADU ZOOLOGII SYSTEMATYCZNEJ WYDZIAŁU BIOLOGII UAM

 

Zakład Zoologii Systematycznej Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zzs.web.amu.edu.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2021-10-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2024-03-28

 

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

  • nie wszystkie obrazy posiadają alternatywny opis

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2024-03-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Martyna Wirowska

martyna.wirowska@amu.edu.pl

61 829 57 90

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie oraz informuje, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku wyczerpania wskazanej wyżej procedury (udzielone przez podmiot wsparcie było niewystarczające), możliwy jest kontakt z Prorektorem UAM ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką, prof. dr. hab. Michałem Banaszakiem (mbanasz@amu.edu.pl).

Jeżeli nadal wystąpią uwagi do działań podmiotu związanych z dostępnością cyfrową, można zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.